داوطلبان  جهت ثبت نام می توانند با شماره های درج شده تماس برقرار نمایند.

هزینه دوره ها به  ازای هر ساعت مبلغ 100000 ریال  می باشد.